Zákon č. 519/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 747/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 13 a bodov 25 až 52, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006