Vyhláška č. 482/2005 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008

Čiastka 196/2005
Platnosť od 31.10.2005
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2006
Redakčná poznámka

okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007