Vyhláška č. 478/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z. z.

Čiastka 192/2005
Platnosť od 27.10.2005
Účinnosť od 27.10.2005

OBSAH

478

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. októbra 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 25 sa druhá veta a tretia veta nahrádzajú touto vetou: „Prijímanie odsúdených na výkon trestu sa vykonáva nepretržite.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Daniel Lipšic v. r.