Zákon č. 469/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.11.2005

OBSAH