Vyhláška č. 457/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby

Čiastka 184/2005
Platnosť od 13.10.2005
Účinnosť od 01.11.2005