Vyhláška č. 433/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Čiastka 177/2005
Platnosť od 30.09.2005
Účinnosť od 01.11.2005

OBSAH