Nariadenie vlády č. 43/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

(v znení č. 258/2008 Z. z., 150/2018 Z. z.)

Čiastka 23/2005
Platnosť od 15.02.2005
Účinnosť od 15.12.2018