Nariadenie vlády č. 406/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005
Účinnosť od 15.09.2005 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

406

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1 a ich prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 uvedené v osobitnom predpise.1)

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na historické vozidlá,2) ktoré boli pôvodne vybavené pneumatikami, ktoré mali ako nové hĺbku hlavných drážok dezénu jazdnej plochy menšiu ako 1,6 mm, a za predpokladu, že sú vybavené takýmito pneumatikami, používajú sa len za výnimočných podmienok a takmer nikdy sa nepoužívajú v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa hlavnými drážkami rozumejú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.

§ 3

Motorové vozidlá podľa tohto nariadenia vlády musia mať hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky najmenej 1,6 mm.

§ 4

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 406/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B body 2 až 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z.