Nariadenie vlády č. 405/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005 do31.10.2014
Účinnosť od 15.09.2005 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

405

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych kolesových traktorov a zariadení, lesných kolesových traktorov a zariadení, a vozidiel pre verejné práce, napríklad vozidlo na odvoz pevného odpadu (ďalej len „vozidlo“).

§ 2

Zadné tabuľky s evidenčným číslom musia byť umiestnené a pripevnené na vozidlách na mieste, ktoré spĺňa technické požiadavky ustanovené v prílohe smernice Rady 70/222/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o miestach pre inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách.

§ 3

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2.

(2) Technické požiadavky podľa § 2 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom.

§ 4

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 405/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 70/222/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o miestach pre inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú. v. ES L 76, 6. 4. 1970).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.