Vyhláška č. 386/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach

Čiastka 163/2005
Platnosť od 31.08.2005 do31.01.2010
Účinnosť od 01.10.2005 do31.01.2010
Zrušený 7/2010 Z. z.