Vyhláška č. 380/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh

(v znení č. 12/2011 Z. z.)

Čiastka 161/2005
Platnosť od 26.08.2005
Účinnosť od 01.02.2011