Opatrenie č. 372/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

Čiastka 158/2005
Platnosť od 19.08.2005
Účinnosť od 19.08.2005

OBSAH