Vyhláška č. 366/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Čiastka 156/2005
Platnosť od 13.08.2005
Účinnosť od 01.01.2008 do14.03.2019
Zrušený 74/2019 Z. z.