Zákon č. 36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 20/2005
Platnosť od 11.02.2005
Účinnosť od 01.07.2016 do31.03.2017
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I až IV, čl. V v prvom, treťom až piatom bode a okrem ustanovení uvedených v čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2005