Zákon č. 353/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z. a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 150/2005
Platnosť od 06.08.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I v 6., 7., 20. a 76. bode a ustanovení uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.