Zákon č. 347/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z.

Čiastka 148/2005
Platnosť od 03.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005