Vyhláška č. 338/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch

Čiastka 142/2005
Platnosť od 27.07.2005
Účinnosť od 01.01.2006 do14.04.2016
Zrušený 151/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 16 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 - 14.04.2016 Delená účinnosť
01.08.2005 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

27.07.2005