Oznámenie č. 334/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok

Čiastka 140/2005
Platnosť od 26.07.2005 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.