Vyhláška č. 328/2005 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

(v znení č. 59/2008 Z. z.)

Čiastka 139/2005
Platnosť od 22.07.2005
Účinnosť od 01.03.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2008 59/2008 Z. z. Aktuálne znenie
01.08.2005 - 29.02.2008