Zákon č. 326/2005 Z. z.Zákon o lesoch

Čiastka 138/2005
Platnosť od 22.07.2005
Účinnosť od 01.01.2020 dodňom nadobudnutia...
Redakčná poznámka

s výnimkou § 69 štvrtého až dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 66