Vyhláška č. 322/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005

322

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. júla 2005,

ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Psychologické vyšetrenie je zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných spôsobilostí a špecifických spôsobilostí, ich možného narušenia alebo obmedzenia.

(2) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie1) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.

(3) Psychická spôsobilosť držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje pravidelnými psychologickými vyšetreniami vykonanými vždy pred podaním žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.2)

§ 2

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii (ďalej len „psychológ“).3)

§ 3

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.

(2) Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v ich zdravotnej dokumentácii.

§ 4

Závery z psychologického vyšetrenia psychológ zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o inštruktorské oprávnenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo do dokladu o psychologickom vyšetrení držiteľa inštruktorského preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/1998 Z. z. o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 322/2005 Z. z.

KRITÉRIÁ NA ZISŤOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÉ OPRÁVNENIE A DRŽITEĽA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie. Súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru.

I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť

Osobné charakteristiky zodpovedajúce kritériu

– schopnosť pozitívnej a konštruktívnej komunikácie s ľuďmi,

– odolnosť proti záťaži a frustračná tolerancia,

– empatia a anticipácia správania klienta,

– asertívne správanie,

– presný verbálny prejav a správna terminológia,

– odhad schopností klienta a dôslednosť.

II. Dopravno-psychická spôsobilosť

1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie.

2. Dispozície najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie

– pozornosť v záťaži,

– senzomotorická reaktivita a koordinácia meraná determinačným prístrojom,

– rozhodovacie procesy,

– krátkodobá pamäť,

– priestorová orientácia a predstavivosť.

3. Osobnostné charakteristiky zodpovedajúce kritériu

– zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,

– primeraná regulácia správania a flexibilita,

– integrita osobnosti a zodpovedajúce sebahodnotenie,

– prispôsobivosť a konštruktívne sebapresadzovanie,

– zvládanie zložitých sociálnych situácií,

– primerané rizikové zvládanie dopravných situácií,

– zameranie na bezpečnosť dopravy a predvídavosť.

4. Úroveň špecifického okruhu vedomostí v uvedených oblastiach v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie

– právne vedomie a motoristické informácie,

– technické informácie a orientácia,

– pedagogické vedomosti a zručnosti,

– organizačné vedomosti a zručnosti, systematickosť.

III. Anamnestické údaje – nevykazujú tieto znaky:

– trestná činnosť,

– problémy v procese socializácie a partnerských vzťahov,

– vodičská prax – počet najazdených kilometrov, nehody, konflikty, dopravné priestupky a podobne,

– zdravotné postihnutia a choroby,

– závislosť od alkoholu a psychoaktívnych látok alebo ich abúzus,

– vyššia frekvencia úrazov.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 322/2005 Z. z.

VZOR

VZOR 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 322/2005 Z. z.

VZOR

VZOR 03

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 11 zákona č. 93/2005 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.