Oznámenie č. 31/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100

Čiastka 16/2005
Platnosť od 04.02.2005 do14.07.2007
Zrušený 316/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2005.