Zákon č. 308/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 67/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 01.04.2010
Redakčná poznámka

okrem devätnásteho bodu, dvadsiateho bodu, § 33 písm. j) až l) v dvadsiatom treťom bode, dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho prvého bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, tridsiateho deviateho bodu v čl. I a okrem čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 8. októbra 2005, a okrem ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2010 67/2010 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.03.2010 Delená účinnosť
08.10.2005 - 31.12.2005 Delená účinnosť
01.08.2005 - 07.10.2005