Vyhláška č. 306/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Čiastka 132/2005
Platnosť od 14.07.2005
Účinnosť od 15.07.2005

306

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. júna 2005,

ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Zoznam sesterských diagnóz je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha k vyhláške č. 306/2005 Z. z.

ZOZNAM SESTERSKÝCH DIAGNÓZ

A 100 – 109 Adaptácia

A 100 Narušená adaptácia jednotlivca

A 101 Riziko narušenej adaptácie jednotlivca

A 102 Narušená adaptácia rodiny

A 103 Riziko narušenej adaptácie rodiny

A 110 – 119 Aktivita

A 110 Intolerancia aktivity

A 111 Riziko intolerancie aktivity

A 112 Nedostatok náhradných aktivít

A 113 Imobilita

A 114 Riziko vzniku imobility

A 115 Obmedzená pohyblivosť

A 116 Riziko úrazu, poranenia

A 117 Vyčerpanosť, únava

A 120 – 129 Alergická reakcia

A 120 Alergická reakcia na lieky

A 121 Alergická reakcia na potraviny

A 122 Alergická reakcia na uštipnutie

A 123 Kontaktná alergická reakcia

A 124 Riziko alergickej reakcie

A 130 – 139 Aspirácia

A 130 Aspirácia

A 131 Riziko aspirácie

B 100 – 109 Bezmocnosť, beznádej

B 100 Bezmocnosť

B 101 Beznádej

B 102 Duchovná tieseň

B 110 – 119 Bolesť

B 110 Akútna bolesť

B 111 Chronická bolesť

B 112 Riziko vzniku bolesti

D 100 – 109 Dekubit

D 100 Dekubit I. štádium

D 101 Dekubit II. štádium

D 102 Dekubit III. štádium

D 103 Dekubit IV. – V. štádium

D 104 Riziko vzniku dekubitov

D 110 – 119 Dojčenie

D 110 Neúčinné dojčenie

D 111 Riziko neúčinného dojčenia

D 112 Prerušené dojčenie

D 113 Riziko prerušeného dojčenia

D 120 – 129 Dýchanie

D 120 Neúčinné dýchanie

D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest

D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania

D 123 Riziko dusenia

D 124 Riziko hypoxie

E 100 – 119 Edukácia a vedomosti

E 100 Nedostatok informácií

E 101 Riziko deficitu informácií

E 102 Nezáujem o informácie

E 103 Nedostatok vedomostí

E 104 Riziko nedostatku vedomostí

I 100 – 109 Intoxikácia

I 100 Intoxikácia

I 101 Riziko intoxikácie

I 110 – 119 Izolácia sociálna

I 110 Sociálna izolácia

I 111 Riziko sociálnej izolácie

I 120 – 129 Infekcia

I 120 Infekcia

I 121 Riziko vzniku infekcie

K 100 – 109 Komunikácia

K 100 Narušená verbálna komunikácia

K 101 Riziko narušenia verbálnej komunikácie

K 102 Narušená neverbálna komunikácia

K 103 Riziko narušenia neverbálnej komunikácie

K 104 Narušená sociálna interakcia

K 110 – 129 Koža a tkanivá

K 110 Narušená celistvosť kože

K 111 Riziko narušenia celistvosti kože

K 112 Narušená celistvosť tkanív

K 113 Riziko narušenia celistvosti tkanív

K 114 Zmenený vzhľad kože

K 115 Svrbenie kože

K 116 Zmenený vzhľad tkanív

K 117 Riziko krvácania

K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív

K 119 Riziko nedostatočného prekrvenia tkanív

K 120 Zmena sliznice ústnej dutiny

P 100 – 119 Psychické stavy a procesy

P 100 Narušená pamäť

P 101 Zmena poznávacích funkcií

P 102 Zmenený myšlienkový proces

P 103 Zmenený psychický stav

P 104 Riziko zmeny psychického stavu

P 105 Nadmerná duševná záťaž

P 106 Citová tieseň

P 107 Zmena správania

P 108 Psychické zneužívanie

P 109 Smútok

P 110 Anticipačný smútok

P 111 Strach

P 112 Úzkosť

R 100 – 109 Rast a vývin

R 100 Zaostávanie vo vývine a raste

R 101 Riziko zmeny vo vývine a raste

R 110 – 119 Rodina

R 110 Narušené vzťahy v rodine

R 111 Riziko narušenia vzťahov v rodine

R 112 Neúčinné riešenie problémov rodiny

R 120 – 129 Rola

R 120 Porucha prijatia roly

R 121 Riziko neakceptovania roly

R 122 Narušené plnenie roly

R 123 Riziko neplnenia roly

R 124 Odmietanie plnenia roly

S 100 – 119 Sebaopatera

S 100 Nedostatočná sebaopatera v osobnej hygiene

S 101 Deficit sebaopatery v osobnej hygiene

S 102 Riziko deficitu sebaopatery v osobnej hygiene

S 103 Nedostatočná sebaopatera v prijímaní potravy

S 104 Deficit sebaopatery v prijímaní potravy

S 105 Riziko deficitu sebaopatery v prijímaní potravy

S 106 Nedostatočná sebaopatera vo vyprázdňovaní

S 107 Deficit sebaopatery vo vyprázdňovaní

S 108 Riziko deficitu sebaopatery vo vyprázdňovaní

S 109 Nedostatočná sebaopatera v úprave zovňajšku

S 110 Deficit sebaopatery v úprave zovňajšku

S 111 Riziko deficitu sebaopatery v úprave zovňajšku

S 112 Nedostatočná sebaopatera v úprave okolia

S 113 Deficit sebaopatery v úprave okolia

S 114 Riziko deficitu sebaopatery v úprave okolia

S 115 Deficit sebaopatery v aktivitách denného života

S 120 – 129 Sebakoncepcia

S 120 Narušená sebakoncepcia

S 121 Riziko narušenia sebakoncepcie

S 122 Sebapoškodzovanie

S 123 Riziko sebapoškodzovania

S 124 Porucha prijatia vzhľadu vlastného tela

S 130 – 139 Sexualita

S 130 Sexuálna dysfunkcia

S 131 Riziko sexuálnej dysfunkcie

S 140 – 149 Spánok

S 140 Narušený spánok

S 141 Spánková deprivácia

S 142 Riziko poruchy spánku

S 150 – 159 Spolupráca

S 150 Nedostatočná spolupráca jednotlivca

S 151 Nedostatočná spolupráca rodiny

S 152 Neschopnosť spolupráce

S 153 Neochota spolupracovať

T 100 – 109 Telesné tekutiny

T 100 Znížený objem telesných tekutín

T 101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín

T 102 Zvýšený objem telesných tekutín

T 103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín

T 110 – 119 Telesná teplota

T 110 Znížená telesná teplota

T 111 Zvýšená telesná teplota

T 112 Horúčka

T 113 Porucha termoregulácie

T 114 Riziko poruchy termoregulácie

V 100 – 119 Vyprázdňovanie

V 100 Zápcha

V 101 Riziko vzniku zápchy

V 102 Hnačka

V 103 Inkontinencia stolice

V 104 Zmenené vyprázdňovanie stolice

V 105 Meteorizmus

V 106 Retencia moča

V 107 Inkontinencia moča

V 108 Pomočovanie

V 109 Zmenené vyprázdňovanie moča

V 120 – 139 Výživa

V 120 Zmenená výživa – väčší príjem ako telesná potreba

V 121 Riziko väčšieho príjmu potravy ako telesná potreba

V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná potreba

V 123 Riziko menšieho príjmu potravy ako telesná potreba

V 124 Odmietanie potravy

V 125 Riziko odmietania potravy

V 126 Porucha prehĺtania

V 127 Riziko poruchy prehĺtania

V 128 Nechutenstvo

V 129 Riziko nechutenstva

V 130 Nevoľnosť

V 131 Zvracanie

V 132 Riziko zvracania

V 133 Pálenie záhy

V 134 Riziko pálenia záhy

V 135 Zvýšený príjem tekutín

V 136 Riziko zvýšeného príjmu tekutín

V 137 Znížený príjem tekutín

V 138 Riziko zníženého príjmu tekutín

Z 100 – 119 Zmyslové vnímanie

Z 100 Zmenené vnímanie chuti

Z 101 Riziko zmeneného vnímania chuti

Z 102 Zmenené vnímanie čuchu

Z 103 Riziko zmeneného vnímania čuchu

Z 104 Zmenené sluchové vnímanie

Z 105 Riziko zmeneného sluchového vnímania

Z 106 Zmenené hmatové vnímanie

Z 107 Riziko zmeneného hmatového vnímania

Z 108 Zmenené zrakové vnímanie

Z 109 Riziko zmeneného zrakového vnímania

1. Klinický záver o aktuálnej potrebe alebo potenciálnej potrebe, ošetrovateľskom probléme alebo stave osoby, rodiny alebo komunity, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav a vyžaduje intervenciu špecifickú pre sestru alebo pôrodnú asistentku, je sesterská diagnóza.

2. Ošetrovateľským problémom je akýkoľvek stav či situácia, v ktorej si osoba vyžaduje pomoc pri upevňovaní, podpore, udržiavaní či opätovnom získaní zdravia alebo pri zabezpečení pokojnej smrti.

3. Aktuálna sesterská diagnóza má trojzložkovú formuláciu, ktorá obsahuje

a) potrebu a problém,

b) príčinu potreby a príčinu problému,

c) príznaky.

4. Potenciálna sesterská diagnóza má dvojzložkovú formuláciu, ktorá obsahuje

a) potrebu a problém,

b) príčinu potreby a príčinu problému.

5. Klasifikačný systém sesterských diagnóz tvorí hierarchickú schému, ktorá zohľadňuje štandardné taxonomické princípy.

6. Sesterské diagnózy sú kódované a zoradené podľa abecedného zoznamu.

7. Každá sesterská diagnóza má pridelený 4-miestny kód, ktorý pozostáva z písmena a čísla, pričom písmeno označuje príslušnú kategóriu a poradové číslo označuje konkrétnu sesterskú diagnózu.