Zákon č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon

Čiastka 129/2005
Platnosť od 02.07.2005
Účinnosť od 01.11.2020 do31.12.2020
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 428/2012 Z. z. strácajú slová za bodkočiarkou „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ v § 41 ods. 2 účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej Republiky neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavo...