Opatrenie č. 280/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 167/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005

Čiastka 121/2005
Platnosť od 29.06.2005
Účinnosť od 01.07.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2005 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.06.2005