Nariadenie vlády č. 26/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov

Čiastka 15/2005
Platnosť od 02.02.2005
Účinnosť od 01.03.2005