Vyhláška č. 259/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005 do14.08.2012
Účinnosť od 01.07.2005 do14.08.2012
Zrušený 220/2012 Z. z.

OBSAH