Nariadenie vlády č. 254/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

Čiastka 111/2005
Platnosť od 18.06.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do30.06.2006
Zrušený 404/2006 Z. z.