Opatrenie č. 234/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dočasnom zastavení prijímania žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005

Čiastka 102/2005
Platnosť od 07.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2005 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.06.2005