Zákon č. 227/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 101/2005
Platnosť od 03.06.2005 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2005 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH