Oznámenie č. 214/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem príloh č. 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. októbra 2005.