Oznámenie č. 213/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 23.

Pôvodný predpis

25.05.2005