Vyhláška č. 211/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2005 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.05.2005