Vyhláška č. 210/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Čiastka 92/2005
Platnosť od 21.05.2005 do30.04.2010
Účinnosť od 01.06.2005 do30.04.2010
Zrušený 119/2010 Z. z.