Nariadenie vlády č. 204/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 90/2005
Platnosť od 21.05.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do30.06.2006
Zrušený 316/2006 Z. z.