Oznámenie č. 18/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky

Čiastka 11/2005
Platnosť od 26.01.2005 do31.01.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.