Nariadenie vlády č. 177/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach

Čiastka 74/2005
Platnosť od 29.04.2005
Najbližšie účinné znenie 30.04.2005

OBSAH

177

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Chránené zóny, ktoré tvoria územia jednotlivých štátov, sa uznávajú do

a) 31. marca 2006 na Cypre podľa písmena a) bodu 3.1. prílohy č. 1,

b) 31. marca 2006 v Lotyšsku, Slovensku a Slovinsku podľa písmena a) bodu 6 prílohy č. 1,

c) 31. marca 2006 na Cypre podľa písmena a) bodu 11 prílohy č. 1,

d) 31. marca 2006 na Cypre a Malte podľa písmena a) bodu 13 prílohy č. 1,

e) 31. marca 2006 v Írsku, Litve, Lotyšsku, Rakúsku (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko, administratívny okres Lienz, Štajersko, Viedeň), na Slovensku, v Slovinsku a Taliansku (Apúlia, Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Lombardsko; Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Trento okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; komúny v provincii Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; komúny v provincii Verona: Palú, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) podľa písmena b) bodu 2 prílohy č. 1,

f) 31. marca 2006 v Litve podľa písmena d) bodu 1 prílohy č. 1,

g) 31. marca 2006 na Malte podľa písmena d) bodu 3 prílohy č. 1,

h) 31. marca 2007 v Estónsku podľa písmena b) bodu 2 prílohy č. 1.“.

2. V prílohe č. 1 písmene a) sa za bod 3 vkladá bod 3.1., ktorý znie:

3.1. Fyloxéra viničová
[Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)]
Cyprus".

3. V prílohe č. 1 písmene a) bod 4 znie:

4. Lykokaz smrekový
(Dendroctonus micans Kugelan)
Grécko, Veľká Británia, Severné Írsko, ostrov Man a Jersey".

Zároveň sa vypúšťa odkaz 1 a poznámka pod čiarou.

4. V prílohe č. 1 písmene a) bod 6 znie:

6. Háďatko zemiakové
[Globodera pallida (Stone) Behrens]
Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko".

5. V prílohe č. 1 písmene a) bode 11 sa na konci pripája slovo „Cyprus“ a v bode 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „Cyprus, Malta“ a slová „Blekroge, Gotlands“ sa nahrádzajú slovami „Blekinge, Gotland“.

6. V prílohe č. 1 písmene b) bod 2 znie:

2. Spála jadrovín
[Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.]
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko,
Portugalsko, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné
Rakúsko, Tirolsko, administratívny okres Lienz, Štajersko,
Viedeň), Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko (Abruzzi;
Apúlia; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna:
provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza, Rimini; Friuli-Venezia
Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piedmont;
Sardínia; Sicília; Trentino-Alto Adige: autonómna provincia
Trento; Toskánsko; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto okrem komún
v provincii Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquä Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; okrem
komún v provincii Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; okrem
komún v provincii Verona:Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Veľká Británia (Severné Írsko,
ostrov Man a Normanské ostrovy)".

7. V prílohe č. 1 písmene c) sa za bod 1 vkladá bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Rakovina gaštana
[Cryphonectria parasitica (Murill) Barr]
Česko, Dánsko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko
a Veľká Británia (okrem ostrova Man)".

8. V prílohe č. 1 písmene d) body 1, 2 a 3 znejú:

1. Vírus rizománie repy
(Beet necrotic yellow vein virus)
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Litva, Írsko, Portugalsko (Azo-
ry), Veľká Británia (Severné Írsko)
2. Vírus bronzovitosti rajčiaka
(Tomato spotted wilt virus)
Fínsko, Švédsko
3. Vírus tristézy citrusov
[Citrus tristeza virus (európske kme-
ne)]
Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko".

9. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 64/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Komisie 92/70/EHS z 30. júla 1992, ktorá ustanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 250, 29. 8. 1992).

2. Smernica Komisie 93/51/EHS z 24. júna 1993, ktorá ustanovuje pravidlá prepravy určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu, a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tejto chránenej zóne (Ú. v. ES L 250, 17. 8. 1993).

3. Smernica Komisie 2001/32/ES z 8. mája 2001, ktorou sa uznávajú osobitne rastlinolekársky ohrozené zóny spoločenstva a ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS (Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001) v znení

smernice Komisie 2002/29/ES (Ú. v. EÚ L 077 20. 3. 2003),

12003TN02/06/B2 Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236),

smernice Komisie 2003/21/ES (Ú. v. EÚ L 078, 25. 3. 2003),

smernice Komisie 2003/46/ES (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003),

smernice Komisie 2004/32/ES (Ú. v. EÚ L 085, 23. 3. 2004),

rozhodnutia Komisie 2004/522/ES (Ú. v. EÚ L 228, 5. 6. 2003),

smernice Komisie 2005/18/ES (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.