Zákon č. 172/2005 Z. z.Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2005
Platnosť od 28.04.2005
Účinnosť od 01.01.2018 do30.04.2018