Opatrenie č. 167/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005

Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005 do30.06.2005
Najbližšie účinné znenie 01.07.2005
Zrušený 280/2005 Z. z.

OBSAH