Zákon č. 161/2005 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005