Zákon č. 160/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005