Vyhláška č. 159/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

(v znení č. 16/2015 Z. z.)

Čiastka 67/2005
Platnosť od 21.04.2005
Účinnosť od 01.03.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2015 16/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2005 - 28.02.2015