Vyhláška č. 157/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 67/2005
Platnosť od 21.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2005 Aktuálne znenie