Vyhláška č. 151/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

Čiastka 65/2005
Platnosť od 20.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005