Úplné znenie č. 121/2005 Z. z.Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Čiastka 53/2005
Platnosť od 06.04.2005
Redakčná poznámka

okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. 7, § 286 ods. 2, § 291 ods. 3 a 4 a § 293, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, § 120 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (1. m...