Zákon č. 109/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 466/2005 Z. z., 513/2009 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 48/2005
Platnosť od 25.03.2005
Účinnosť od 20.05.2018
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2005