Zákon č. 109/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 466/2005 Z. z., 513/2009 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 48/2005
Platnosť od 25.03.2005
Účinnosť od 20.05.2018
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2018 106/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2010 - 19.05.2018 513/2009 Z. z.(nepriamo)
01.01.2006 - 31.12.2009
01.11.2005 - 31.12.2005 466/2005 Z. z. Delená účinnosť
01.04.2005 - 31.10.2005 Delená účinnosť