Redakčné oznámenie č. r1/c146/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 274/1997 Z. z.

Čiastka 146/2004
Platnosť od 15.06.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici č. 274/1997 Z. z.

V článku 32 ods. 2 má byť namiesto slova „odo“ správne uvedené slovo „do“.

Článok 32 ods. 2 má správne znieť:

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o vyrovnaní ich nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na oddelených plochách častí štátnych území podľa článku 4 ods. 1 a 2 nevykonajú prevod vlastníctva k tomuto majetku na iný subjekt.“.