Vyhláška č. 99/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov

Čiastka 47/2004
Platnosť od 28.02.2004
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 1 a § 3 ods. 4 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie